پلن های مختلف کاربلد

پایه + وبسایت

600,000تومان با پشتیبانی حرفه ای سفارش
 • اشتراک یکساله
 • وبسایت اختصاصی فروش
 • دامنه ir. رایگان
 • هاستینگ یک گیگابایت
 • پشتیبانی یکساله
 • بیش از 35 رشته بیمه ای
 • 50% کارمزد فروش
 • 0% کارمزد مدیر فروش
 • 0% کارمزد مدیر ارشد
 • امکان ایجاد شبکه فروش
 • سایت اختصاصی رایگان
 • اپلیکیشن اندروید فروش
 • اپلیکیشن شبکه فروش
 • گزارشات مالی
 • مشاهده اطلاعات مشتریان
 • شخصی سازی وب سایت
 • ارائه درگاه پرداخت اشتراکی
 • امکان درگاه اختصاصی
 • ایجاد CRM اختصاصی
 • متن کپی رایت اختصاصی
 • قالب اختصاصی (با هزینه)
 • صدور و تحویل بیمه نامه‌ها

پیشرفته + وبسایت

2,000,000تومان با پشتیبانی حرفه ای سفارش
 • اشتراک یکساله
 • وبسایت اختصاصی فروش
 • دامنه ir. رایگان
 • هاستینگ پنج گیگابایت
 • پشتیبانی یکساله
 • بیش از 35 رشته بیمه ای
 • 70% کارمزد فروش
 • 5% کارمزد مدیر فروش
 • 0% کارمزد مدیر ارشد
 • امکان ایجاد شبکه فروش
 • 1 سایت اختصاصی رایگان
 • اپلیکیشن اندروید فروش
 • اپلیکیشن شبکه فروش
 • گزارشات مالی
 • مشاهده اطلاعات مشتریان
 • شخصی سازی وب سایت
 • ارائه درگاه پرداخت اشتراکی
 • امکان درگاه اختصاصی
 • ایجاد CRM اختصاصی
 • متن کپی رایت اختصاصی
 • قالب اختصاصی (با هزینه)
 • صدور و تحویل بیمه نامه‌ها

حرفه ای + وبسایت

6,000,000تومان با پشتیبانی حرفه ای سفارش
 • اشتراک 15 ماهه
 • وبسایت اختصاصی فروش
 • دامنه ir. رایگان
 • هاستینگ نامحدود
 • پشتیبانی 15 ماهه
 • بیش از 35 رشته بیمه ای
 • 90% کارمزد فروش
 • 7% کارمزد مدیر فروش
 • 3% کارمزد مدیر ارشد
 • امکان ایجاد شبکه فروش
 • 3 سایت اختصاصی رایگان
 • اپلیکیشن اندروید فروش
 • اپلیکیشن شبکه فروش
 • گزارشات مالی
 • مشاهده اطلاعات مشتریان
 • شخصی سازی وب سایت
 • ارائه درگاه پرداخت اشتراکی
 • امکان درگاه اختصاصی
 • ایجاد CRM اختصاصی
 • متن کپی رایت اختصاصی
 • قالب اختصاصی (با هزینه)
 • صدور و تحویل بیمه نامه‌ها

پیشرفته

200,000تومان با پشتیبانی حرفه ای سفارش
 • اشتراک 6 ماهه
 • وبسایت اختصاصی فروش
 • دامنه ir. رایگان
 • هاستینگ
 • پشتیبانی
 • بیش از 35 رشته بیمه ای
 • 65% کارمزد فروش
 • 4% کارمزد مدیر فروش
 • 0% کارمزد مدیر ارشد
 • امکان ایجاد شبکه فروش
 • سایت اختصاصی رایگان
 • اپلیکیشن اندروید فروش
 • اپلیکیشن شبکه فروش
 • گزارشات مالی
 • مشاهده اطلاعات مشتریان
 • شخصی سازی وب سایت
 • ارائه درگاه پرداخت اشتراکی
 • امکان درگاه اختصاصی
 • ایجاد CRM اختصاصی
 • متن کپی رایت اختصاصی
 • قالب اختصاصی (با هزینه)
 • صدور و تحویل بیمه نامه‌ها

حرفه ای

400,000تومان با پشتیبانی حرفه ای سفارش
 • اشتراک یکساله
 • وبسایت اختصاصی فروش
 • دامنه ir. رایگان
 • هاستینگ
 • پشتیبانی
 • بیش از 35 رشته بیمه ای
 • 80% کارمزد فروش
 • 6% کارمزد مدیر فروش
 • 3% کارمزد مدیر ارشد
 • امکان ایجاد شبکه فروش
 • سایت اختصاصی رایگان
 • اپلیکیشن اندروید فروش
 • اپلیکیشن شبکه فروش
 • گزارشات مالی
 • مشاهده اطلاعات مشتریان
 • شخصی سازی وب سایت
 • ارائه درگاه پرداخت اشتراکی
 • امکان درگاه اختصاصی
 • ایجاد CRM اختصاصی
 • متن کپی رایت اختصاصی
 • قالب اختصاصی (با هزینه)
 • صدور و تحویل بیمه نامه‌ها